• Intake & Tarieven

  Intakeprocedure

  De cliënt maakt een afspraak voor een intakegesprek.
  Dat kan via de mail, telefonisch, of middels het intakeformulier op deze website (onder kopje “aanmelding”).
  Doorgaans is de intake een gesprek van één tot anderhalf uur.
  Na beider instemming tot vervolg van de gesprekken stelt de therapeut met wie u een gesprek hebt een diagnose- en behandelplan op en bespreekt dat met u.

  Hierbij wordt tevens gesproken over de behandelwijze en het aantal sessies.
  De afspraken worden onder andere in een behandelcontract vastgelegd.

  Tarieven en vergoedingen

  De tarieven die we hanteren zijn marktconform en telefonisch bij ons opvraagbaar.

  Inzake de vergoedingen voor de therapie doet de cliënt er goed aan te overleggen met de ziektekostenverzekering. Meestal wordt er vergoed uit de aanvullende verzekering. Hoe uitgebreider deze is, hoe meer er per jaar per persoon uitgekeerd wordt.

  “ Het wordt vergoed uit de basisverzekering” klinkt interessant, maar het kan voor u financieel aantrekkelijk zijn een uitgebreide aanvullende verzekering af te sluiten!  Een voordeel is namelijk dat deze vergoedingen NIET vallen onder het eigen risico en u GEEN verwijzing nodig hebt van uw huisarts. 

  Wij hebben als therapeuten veel contact met zorgverzekeraars.

  Als u door ons wilt laten uitzoeken of uw bezoek aan onze praktijk vergoed wordt door uw ziektekostenverzekering, dan doen we dat graag voor u.

  U blijft als klant uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor deze financiële procedures.

  Lidmaatschappen / registraties

  • Lid NVPA
  • Lid RBCZ en EAP (Europees gecertificeerd)
  • Lid LVSC
  • AGB-codes
  • Lid KVK: 09203520
  • BTW ID: 821047498B01

  Algemene voorwaarden / Privacy verklaring

  NVPA PRIVACYREGLEMENT

  Gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Europese verordening is de vervanger van de Nederlandse WBP die per invoering van de AVG op 25 mei 2018 buiten werking is gesteld. De AVG-verordening is binnen de hele EU van toepassing.

  “De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. En wat hun privacy-rechten zijn als organisaties hun gegevens verwerken”.

  De AVG is bedoeld voor degenen die voor een bepaald doel gegevens van personen verwerken.

  ALGEMENE BEPALINGEN: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens Hier kunt u alle basics vinden over persoonsgegevens.

  1. BEGRIPSBEPALINGEN

  Persoonsgegevens: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individueel natuurlijk persoon.

  Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

  1.2

  Medische of psychologische gegevens: Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een geregistreerde persoon, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.

  1.3

  Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens, waaronder medische of psychologische gegevens, voor zover deze in het kader van de zorgverlening door de therapeut(e) zijn verzameld.

  1.4

  Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie:

  Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

  1.5

  Houder van de persoonsregistratie: Degenen die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG-bepalingen.

  1.6

  Geregistreerde: Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen. Dat zijn de cliënten in uw praktijk.

  1.7

  Beheerder van de persoonsregistratie: Degene die onder verantwoordelijkheid van de houder belast is met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan. Dit mag een externe persoon zijn, een zogenaamde verwerker. Voor deze verwerker moet een verwerkersovereenkomst opgesteld worden door de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval bent u dat).

  1. REIKWIJDTE/WAT IS HET DOEL?

  De AVG-verordening is binnen de hele EU van toepassing. Dit reglement is ondergeschikt aan deze verordening. EU-wetgeving staat ook boven landelijke wetgeving.

  Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor de cliënt moet het vooraf duidelijk zijn waarom de persoonsgegevens door u geregistreerd worden. De AVG bepaald dat persoonsgegevens alleen geregistreerd mogen worden met een gerechtvaardigd doel. In uw geval is dat het geven van therapie/training. Verwerkt een organisatie of externe persoon de persoonsgegevens van uw therapeut? In dat geval moet de cliënt daarover geïnformeerd worden en op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of de persoon die deze persoonsgegevens registreert.

  1. KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE

  3.1

  De therapeut die de persoonsregistratie aangelegd omschrijft de doelstelling van de persoonsregistratie nauwkeurig en duidelijk.

  3.2

  De therapeut zal binnen de persoonsregistratie niet meer gegevens opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie noodzakelijk is en men zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de sub 3.1 vermelde omschrijving van de doelstelling.

  1. WERKING VAN DE PERSOONSREGISTRATIE

  4.1

  In de sub 3.1 bedoelde omschrijving wordt tenminste genoemd:

  a: de naam, vestigingsplaats en het karakter van de organisatie (individuele praktijk, groepspraktijk, enz.) ten behoeve waarvan de registratie functioneert,

  b: de naam van de therapeut in opdracht van wie de persoonsregistratie wordt gevoerd,

  c: de naam van de verwerker (indien van toepassing),

  d: de eventuele bewerker/computerdeskundige (digitale systeembeheerder),

  e: de werkwijze van de persoonsregistratie,

  f: of de registratie voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is ingesteld; indien er sprake is van een beperkte tijd geeft de houder aan wat er na afloop met de gegevens gebeurt.

  4.3

  De therapeut is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. Zijn handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking van gegevens uit die registratie valt onder de werking van de AVG. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens

  De therapeut is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement en in het algemeen voor het niet naleven van de AVG.

  4.4

  De therapeut verplicht de verwerker van de cliëntgegevens om dit reglement na te leven.

  De taken, rechten en verplichtingen van de verwerker worden schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De verwerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn/haar beheer staande registratie-faciliteit.

  Deze is verplicht om de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistratie wordt gevoerd.

  4.5

  De therapeut treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de verwerker voor het geheel of een gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.

  5.

  OPGENOMEN GEGEVENS

  De persoonsregistratie bevat primair de volgende gegevenscategorieën:

  – personalia/identificatiegegevens,

  – financieel/administratieve gegevens,

  – medische en psychologische gegevens.

  RECHTEN VAN GEREGISTREERDEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  6.

  KENNISGEVING

  6.1

  Indien andere doelen dan hulpverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van de registratie, heeft de therapeut de plicht de cliënt vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. De cliënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens na afloop van de behandeling. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houder. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-vergetelheid

  De therapeut of de verwerker vernietigt de gegevens binnen een redelijke termijn na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

  7.

  VERSTREKKING VAN GEGEVENS Het verstrekken van gegevens gebaseerd moet zijn op een van de 6 grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens

  7.1

  Binnen een organisatie (groepspraktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband) waar de therapeut deel van uit maakt kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:

  – degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele hulpverlening aan de cliënt,

  – aan personen en instanties, wier taak het is de verleende zorg te controleren en te toetsen.

  7.2

  Buiten de organisatie (groepspraktijk, maatschap of ander samenwerkingsverband) kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:

  – degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele hulpverlening aan de cliënt, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben,

  – aan een ziektekostenverzekeraar.

  7.3

  Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval is voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden de schriftelijke, gerichte, toestemming van de cliënt vereist.

  7.4

  Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de therapeut beslissen deze te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

  7.5

  Persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kunnen alleen dan zonder toestemming van de cliënt worden verstrekt indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:

  – het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is;

  – het onderzoek een algemeen belang dient;

  – het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd;

  – de persoonlijke levenssfeer van de cliënt wordt daardoor niet onevenredig

  geschaad en vast staat dat het onderzoek niet in de vorm van de cliënt herleidbare gegevens zal worden gepresenteerd;

  – het onderzoek wordt verricht conform een op de onderzoeker betrekking hebbende gedragscode nadat een onafhankelijke commissie hierover positief heeft geadviseerd.

  Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dienen er voorts tussen de therapeut en onderzoeker schriftelijk afspraken te zijn gemaakt over de in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten te treffen maatregelen en dient de therapeut zich in deze zin in voldoende mate jegens de cliënt tegen aansprakelijkheid te hebben gevrijwaard.

  8.

  TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

  Primair heeft alleen de therapeut of diens verwerker toegang tot de persoonsgegevens.

  Secundair heeft een eventuele waarnemer/vervanger (weekenden/vakanties/ziekte) toegang tot de persoonsgegevens van de cliënt voor zover dit in het kader van de behandeling noodzakelijk is. Wel moet deze in beginsel bij naam genoemd worden in het dossier van de cliënt.

  Opgemerkt dient te worden dan bepaalde overheden dwingend inzage kunnen afdwingen!

  9.

  INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS/KOPIERECHT

  De cliënt heeft inzagerecht van de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens (geregeld in de WGBO). Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek (mag per e-mail) in bij de therapeut. Op de gevraagde inzage of het kopie dient zo spoedig mogelijk te worden ingegaan.

  Daarnaast heeft de cliënt ook kopierecht. In de AVG is geregeld dat de cliënt het recht heeft om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonsgegevens (artikel 12, lid 5 AVG). Voor een tweede kopie mag een redelijke vergoeding worden gevraagd (artikel 15, lid 3).

  10.

  CORRECTIE C.Q. AANVULLING VAN GEGEVENS OF VERWIJDERING VAN OPGENOMEN GEGEVENS

  10.1

  De cliënt kan verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van de geregistreerde gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de AVG in de registratie voorkomen.

  De cliënt dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de therapeut. Indien de registratie van de therapeut door een externe persoon of partij gedaan wordt, dan mag deze de gegevens pas wijzigen na de therapeut, die de gegevens heeft verzameld, of diens opvolger gehoord te hebben.

  11.

  BEWAARTERMIJN

  Met inachtneming van de wettelijke voorschriften (WGBO artikel 7:454, lid 3) draagt de houder er zorg voor dat de in de registratie opgenomen persoonsgegevens niet langer dan de maximale bewaartermijn bewaard blijven.

  Indien de bovenstaande bewaartermijn (20 jaar) is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd.

  Vernietiging kan achterwege blijven wanneer het redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de geregistreerde en de therapeut overeenstemming bestaat.

  Indien de betreffende cliëntgegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. Hierbij kun je denken aan overzichten van ingekomen klachten in een bepaald jaar.

  12.

  OVERDRACHT VAN OPGENOMEN GEGEVENS

  De geregistreerde heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen houder. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houder.

  De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift.

  13.

  ALGEMENE KLACHTEN

  Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan deze een klacht indienen. Zie ook artikel 15.1.

  Advies van de AP: “Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf.”

  De therapeut is verplicht de cliënt te informeren over de mogelijkheden die er zijn. Vanuit het kader van de WKKgz (behandelklachten):

  De klachten worden behandeld door een onafhankelijke geschillenorganisatie zoals bijvoorbeeld de SCAG. Aansluiting bij een dergelijke organisatie is verplicht voor NVPA-therapeuten.

  Op de NVPA-website is een speciaal klachtenformulier te vinden: https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

  0VERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

  14.

  LOOPTIJD EN OVERDRACHT VAN DE REGISTRATIE

  14.1

  Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

  De AVG schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het uitgangspunt is dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is. De cliënt heeft het zogenaamde ‘recht op vergetelheid’. Voor meer informatie en de juiste toepassing van dit recht: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-vergetelheid

  Mensen kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer zij vinden dat u hun persoonsgegevens onnodig lang bewaart.

  14.2

  In samenspraak met de cliënt wordt het moment van overdracht van de persoonsregistratie naar een andere therapeut vastgesteld. Dit kan van toepassing zijn bij overname van de praktijk of bij doorverwijzing naar een andere therapeut.

  15.

  WIJZIGING VAN HET PRIVACY-REGLEMENT

  Alleen wettelijke wijzigingen van de AVG rechtvaardigen een wijziging van dit reglement.

  16.

  INWERKINGTREDING

  De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden en is binnen de hele EU van toepassing.

  __________________________________

  Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Mulder & Mulder therapeuten en de cliënt/de cliënten.

  1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

  afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

  behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

  1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  2. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de

  verhouding therapeut – cliënt.

  1.   De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en

  behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

  1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

  worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

  overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

  therapeut;

  1. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

  competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-

  indicaties.

  1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een

  termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders

  afgesproken tussen therapeut en cliënt.

  1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie

  afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de

  sessie af, tenzij anders afgesproken.

  1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen

  een half uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

  1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe

  overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

  1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur/een werkdag van te voren te

  worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

  indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
  ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

  1. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren.

  De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

  1. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

  alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

  overhandigd of medegedeeld.

  1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van

  het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt

  Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt

  afgesproken uurtarief.

  1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NVPA

  De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

  met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (info@nvpa.org). De

  therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren

  Complementaire Zorg (RBCZ).

  1. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
  1. Mulder & Mulder therapeuten is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

  zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

  doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
  De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het volgen van en de gevolgen van de therapie.

  1. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Mulder & Mulder gelezen en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
  1. Mulder & Mulder therapeuten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan

  eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de

  Nimrodlaan 22 te Ede noch voor andere schade ontstaan door

  het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.